madzia3331

75 tekstów – auto­rem jest madzia3331.

Pragnę żyć... Go­nić wiatr, mieć marze­nia, wie­rzyć w lep­szy świat.. Po pros­tu znów być dziec­kiem, bez­tros­kim i szczęśliwym... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 stycznia 2016, 17:03

Życie jak rze­ka! Cza­sem pod prąd, przez­wy­ciężasz przeszkody
Cza­sem zaś z nur­tem, spełniasz marzenia... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 września 2015, 23:25

Wyzwól w so­bie siłę, a wy­dep­tasz drogę ku wolności... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 kwietnia 2015, 19:10

pogrążona w smut­ku, zat­ra­cam się w pochłaniającej mnie ciemności...
mi­mo to na­dal szu­kam światła... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 marca 2015, 01:06

Gdy jes­tem blis­ko Ciebie, chcę być jeszcze bliżej co z ko­lei spra­wia, że co­raz bar­dziej się od Ciebie oddalam... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 lipca 2014, 01:43

Resztki poczu­cia włas­nej war­tości za­cis­kają pięści by wal­czyć z poczu­ciem odrzucenia... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 stycznia 2014, 17:23

Szczęśli­wy ten, który idzie przez życie z uśmie­chem na­wet wte­dy, kiedy pa­dają cienie, gdyż na­wet wte­dy śmieje­my się niepo­wodze­niom pros­to w twarz... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 grudnia 2013, 01:51

Naj­częściej os­karżają Ci co obar­czając in­nych swoim błędem mogą w ten sposób poczuć się lepiej... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 października 2013, 19:41

Jes­teś moją in­spi­racją do ro­bienia rzeczy, które dla pos­tron­ne­go widza są niezrozumiałe... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 października 2013, 20:16

Jeśli chcesz być wyjątko­wy to spraw aby in­ni ta­cy byli... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 7 października 2013, 18:56
madzia3331

Inna, nie znaczy gorsza!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

madzia3331

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

9 stycznia 2016, 17:03madzia3331 do­dał no­wy tek­st Pragnę żyć... Go­nić wiatr, [...]

18 września 2015, 23:34nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Życie jak rze­ka! Cza­sem [...]

18 września 2015, 23:25madzia3331 do­dał no­wy tek­st Życie jak rze­ka! Cza­sem [...]

14 kwietnia 2015, 19:10madzia3331 do­dał no­wy tek­st Wyzwól w so­bie siłę, [...]

18 marca 2015, 03:05krysta sko­men­to­wał tek­st pogrążona w smut­ku, zat­ra­cam [...]

18 marca 2015, 01:06madzia3331 do­dał no­wy tek­st pogrążona w smut­ku, zat­ra­cam [...]

16 lipca 2014, 01:56Sunelli sko­men­to­wał tek­st Gdy jes­tem blis­ko Ciebie, [...]

16 lipca 2014, 01:43madzia3331 do­dał no­wy tek­st Gdy jes­tem blis­ko Ciebie, [...]